OZNAMY

„Jedni druhých bremená znášajte

                                                                                 a tak naplníte zákon Kristov.“ G 6,2

Prosba o dobrovoľnú finančnú pomoc na opravu evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom

Obraciame sa na Vás, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, s prosbou o finančnú pomoc na opravu nášho evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom, ktorý postavili naši predkovia v roku 1844 a kde krátky čas pôsobil aj evanjelický kňaz, národovec a spisovateľ Pavol Emanuel Dobšinský. Kostol je v súčasnosti v zlom stave a vyžaduje si neodkladnú rekonštrukciu. Aj keď pre jeho zachovanie robíme v cirkevnom zbore čo sa dá, z prostriedkov, ktorými cirkevný zbor v súčasnosti disponuje, nedokážeme pokryť nevyhnutné náklady spojené s jeho opravou.

Plánované rekonštrukčné práce si vyžadujú nemalé finančné náklady, ťarchu ktorých, nie je cirkevný zbor v súčasnosti schopný bez pomoci a spolupatričnosti iných, sám finančne znášať.

Keď sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc a podporu, robíme tak pre našu drahú cirkev a pre ľudí, ktorí sa v našom kostole pravidelne stretávajú pri rozličných príležitostiach. Preto budeme vďační za každú finančnú pomoc na vyššie spomenuté ciele. V dôvere, že štedrého darcu miluje Hospodin, Vás zahŕňame do svojich modlitieb.

Vopred Vám srdečne ďakujeme!

Presbyteri a presbyterky CZ Rožňavské Bystré   


Dobrovoľný finančný príspevok je možné poukázať na číslo účtu:

SK 81 0900 0000 0000 9961 9582


 

OZNAMY CZ ECAV na Slovensku ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ - RAKOVNICA

Za prinesené milodary a ofery srdečne ďakujeme! Nech Pán Boh ochotným darcom vynahradí ich dary svojím požehnaním.

1.)1.slávnosť svätodušná, 20.5.2018
13:00 slávnostné služby Božie s VP: Rožňavské Bystré
15:00 slávnostné služby Božie s VP: Rakovnica
2.)O kresťanský sobáš v našom cirkevnom zbore požiadali:
Róbert Grujó – rím. kat. z Rakovnice a Zuzana Hlaváčová – ev.a.v. z Rakovnice. Sobáš sa bude konať v piatok 18.5.2018 o 16:00 hod. v Honciach
3.)15.5.2018 (utorok – 15:30) – stretnutie žien v sakristii v Gemerskej Polome Hosťom bude br. kaplán Mgr. Radim Pačmár – Téma: Rozdiely v bohoslužobnej praxi ECAV na Slovensku a v evanjelických cirkvách v zahraničí.
4.)15:00 piatok: spoločná konfirmačná príprava v Gemerskej Polome (namiesto štvrtka!!!)
5.)19.5.2018 – zborový výlet do Kežmarku. Oznamujem, že zraz účastníkov výletu bude v sobotu ráno o 7:00 hod. pred Poštou v Rožňavskom Bystrom (v Rakovnici –zo zastávky). Program: - o 9:30 hod. Kežmarok – prehliadka lyceálnej knižnice, artikulárneho kostola a nového nemeckého kostola. – o 12:00 hod. odchod do Batizoviec; - o 12:30 hod. spoločný obed všetkých účastníkov (68 ľudí) v reštaurácii v Batizovciach (ak niekto nemá záujem o obed nahláste mi to prosím po SB) – o 13:10 hod. – presun do zborovej siene v Batizovciach (príp. prehliadka kostola) – 14:30 hod. odchod domov
Cena výletu: cca 15€ - vstupy + autobus (s obedom do 20 eur) – peniaze sa budú vyberať priamo v autobuse! – samostatne za vstupy, za obed a za autobus