OZNAMY

„Jedni druhých bremená znášajte

                                                                                 a tak naplníte zákon Kristov.“ G 6,2

Prosba o dobrovoľnú finančnú pomoc na opravu evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom

Obraciame sa na Vás, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, s prosbou o finančnú pomoc na opravu nášho evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom, ktorý postavili naši predkovia v roku 1844 a kde krátky čas pôsobil aj evanjelický kňaz, národovec a spisovateľ Pavol Emanuel Dobšinský. Kostol je v súčasnosti v zlom stave a vyžaduje si neodkladnú rekonštrukciu. Aj keď pre jeho zachovanie robíme v cirkevnom zbore čo sa dá, z prostriedkov, ktorými cirkevný zbor v súčasnosti disponuje, nedokážeme pokryť nevyhnutné náklady spojené s jeho opravou.

Plánované rekonštrukčné práce si vyžadujú nemalé finančné náklady, ťarchu ktorých, nie je cirkevný zbor v súčasnosti schopný bez pomoci a spolupatričnosti iných, sám finančne znášať.

Keď sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc a podporu, robíme tak pre našu drahú cirkev a pre ľudí, ktorí sa v našom kostole pravidelne stretávajú pri rozličných príležitostiach. Preto budeme vďační za každú finančnú pomoc na vyššie spomenuté ciele. V dôvere, že štedrého darcu miluje Hospodin, Vás zahŕňame do svojich modlitieb.

Vopred Vám srdečne ďakujeme!

Presbyteri a presbyterky CZ Rožňavské Bystré   


Dobrovoľný finančný príspevok je možné poukázať na číslo účtu:

SK 81 0900 0000 0000 9961 9582


 

OZNAMY CZ ECAV na Slovensku ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ - RAKOVNICA

Za prinesené milodary a ofery srdečne ďakujeme! Nech Pán Boh ochotným darcom vynahradí ich dary svojím požehnaním.

1.)2. adventná nedeľa, 10.12.2017
8:30 služby Božie: Rakovnica
10:00 služby Božie: Rožňavské Bystré
2.)14:00 nedeľa: Detská besiedka v zb. miestnosti fary
3.)3.adventná nedeľa, 17.12.2017
8:30 služby Božie: Rakovnica
10:00 služby Božie: Rožňavské Bystré
4.)Vyučovanie náboženskej výchovy v materskej škole v Rožňavskom Bystrom bude prebiehať v pondelok o 15:00hod.
5.)2. Adventná večiereň, 14.12.2017
15:00 štvrtok: Rakovnica - modlitebňa
16:00 štvrtok: Rožňavské Bystré – zborová miestnosť
6.)Vyučovanie katechuménov bude v piatok 15.12. prebiehať o 17:00 hod. v zb. miestnosti fary.
7.)K dispozícii na zakúpenie sú už aj Tranovského kalendáre v sume 3,50€.