OZNAMY

„Jedni druhých bremená znášajte

                                                                                 a tak naplníte zákon Kristov.“ G 6,2

Prosba o dobrovoľnú finančnú pomoc na opravu evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom

Obraciame sa na Vás, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, s prosbou o finančnú pomoc na opravu nášho evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom, ktorý postavili naši predkovia v roku 1844 a kde krátky čas pôsobil aj evanjelický kňaz, národovec a spisovateľ Pavol Emanuel Dobšinský. Kostol je v súčasnosti v zlom stave a vyžaduje si neodkladnú rekonštrukciu. Aj keď pre jeho zachovanie robíme v cirkevnom zbore čo sa dá, z prostriedkov, ktorými cirkevný zbor v súčasnosti disponuje, nedokážeme pokryť nevyhnutné náklady spojené s jeho opravou.

Plánované rekonštrukčné práce si vyžadujú nemalé finančné náklady, ťarchu ktorých, nie je cirkevný zbor v súčasnosti schopný bez pomoci a spolupatričnosti iných, sám finančne znášať.

Keď sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc a podporu, robíme tak pre našu drahú cirkev a pre ľudí, ktorí sa v našom kostole pravidelne stretávajú pri rozličných príležitostiach. Preto budeme vďační za každú finančnú pomoc na vyššie spomenuté ciele. V dôvere, že štedrého darcu miluje Hospodin, Vás zahŕňame do svojich modlitieb.

Vopred Vám srdečne ďakujeme!

Presbyteri a presbyterky CZ Rožňavské Bystré   


Dobrovoľný finančný príspevok je možné poukázať na číslo účtu:

SK 81 0900 0000 0000 9961 9582


 

OZNAMY CZ ECAV na Slovensku ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ - RAKOVNICA

Za prinesené milodary a ofery srdečne ďakujeme! Nech Pán Boh ochotným darcom vynahradí ich dary svojím požehnaním.

1.)18. Nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme, 15.10.2017
8:30 služby Božie: Rakovnica
10:00 služby Božie: Rožňavské Bystré
2.)19. Nedeľa po Svätej Trojici 22.10.2017
8:30 služby Božie: Rakovnica
10:00 služby Božie: Rožňavské Bystré
3.)Vyučovanie náboženskej výchovy v materskej škôlke bude prebiehať v pondelok o 15:00 hod.
4.)Ďalší nácvik divadelného predstavenia sa uskutoční dnes 15.10. o 13:30 hod. V súvislosti s prípravou výstavy ku 500. výročiu reformácie, prosím všetkých, ktorí vlastnia nejaké staršie ev. knihy (spevníky, Tranoscius, Biblie, učebnice náboženstva...) a majú záujem ich zapožičať pre účely výstavy, aby knihy postupne prinášali na farský úrad.
5.)Predsedníctvo CZ zvoláva riadne zasadnutie zborového presbyterstva, dňa 16.10.2017 o 17:00 hod. v zb. miestnosti fary.
6.)Milodar: Pri svadbe Kataríny a Ladislava Strojných darujú mladomanželia na kostol v Rakovnici 50€.
7.)Milodar: Spomínajúce deti s rodinami pri 1. výročí smrti mamy a starej mamy Márie Gonosovej a pri nedožitých 90-tich narodeninách otca a starého otca Jána Gonosa darujú na kostolné lavice v Rožňavskom Bystrom 100€.