OZNAMY

„Jedni druhých bremená znášajte

                                                                                 a tak naplníte zákon Kristov.“ G 6,2

Prosba o dobrovoľnú finančnú pomoc na opravu evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom

Obraciame sa na Vás, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, s prosbou o finančnú pomoc na opravu nášho evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom, ktorý postavili naši predkovia v roku 1844 a kde krátky čas pôsobil aj evanjelický kňaz, národovec a spisovateľ Pavol Emanuel Dobšinský. Kostol je v súčasnosti v zlom stave a vyžaduje si neodkladnú rekonštrukciu. Aj keď pre jeho zachovanie robíme v cirkevnom zbore čo sa dá, z prostriedkov, ktorými cirkevný zbor v súčasnosti disponuje, nedokážeme pokryť nevyhnutné náklady spojené s jeho opravou.

Plánované rekonštrukčné práce si vyžadujú nemalé finančné náklady, ťarchu ktorých, nie je cirkevný zbor v súčasnosti schopný bez pomoci a spolupatričnosti iných, sám finančne znášať.

Keď sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc a podporu, robíme tak pre našu drahú cirkev a pre ľudí, ktorí sa v našom kostole pravidelne stretávajú pri rozličných príležitostiach. Preto budeme vďační za každú finančnú pomoc na vyššie spomenuté ciele. V dôvere, že štedrého darcu miluje Hospodin, Vás zahŕňame do svojich modlitieb.

Vopred Vám srdečne ďakujeme!

Presbyteri a presbyterky CZ Rožňavské Bystré   


Dobrovoľný finančný príspevok je možné poukázať na číslo účtu:

SK 81 0900 0000 0000 9961 9582


 

OZNAMY CZ ECAV na Slovensku ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ - RAKOVNICA

Za prinesené milodary a ofery srdečne ďakujeme! Nech Pán Boh ochotným darcom vynahradí ich dary svojím požehnaním.

1.)Nedeľa po Deviatniku, 4.2. 2018
13:00 služby Božie: Rožňavské Bystré - zb. miestnosť fary
14:30 služby Božie: Rakovnica – modlitebňa
2.)Nedeľa Predpôstna, 11.2. 2018
9:00 služby Božie: Rakovnica – kazateľ: br. farár Mgr. M. Meliško
11:00 služby Božie: Gemerská Poloma – inštalácia zb. farárky
3.)Pán života a smrti odvolal v piatok 2.2.2018 z časnosti do Pánovej večnosti brata prof. Jána Fabiána z Rakovnice vo veku 82 rokov. Pohreb sa bude konať v utorok o 14:00 hod. v Dome smútku v Rakovnici. (Na modlení pred pohrebom sa zídeme v pondelok o 16:00 hod.)
4.)Biblické hodiny:
15:00 štvrtok: Rakovnica - modlitebňa
16:00 štvrtok: Rož. Bystré – zb. miestnosť
5.)17:00 štvrtok: vyučovanie konfirmačnej prípravy v zb. miestnosti fary