KonfirmáciaKonfirmačná výučba:
– prebieha v piatok o 17:00 hod.
nabozenske-napisy
13.9.2018 – Zahájenie konfirmačnej prípravy v novom šk. roku – exkurzia v Ochtinej a spoločná večera
                      v Štítniku

 

10.6.2018 – Zlatá a diamantová konfirmácia v Rakovnici

Na podnet zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej, sa v cirkevnom zbore Rožňavské Bystré od roku 2014 každoročne stretávame s jubilujúcimi konfirmandmi, aby sme si spoločne s nimi pripomenuli výročie zlatej a diamantovej konfirmácie. Už tradične sa tieto stretnutia nesú v slávnostnom duchu a to nielen pre samotných jubilantov, ale aj pre prítomných príbuzných a ostatných členov zboru. Ani tento rok sme teda túto tradíciu neporušili.

Dňa 10. júna 2018, v 2. nedeľu po Svätej Trojici, sme sa na slávnostných službách Božích vo filiálke Rakovnica, stretli za prítomnosti 14-tich konfirmandov, konfirmačných ročníkov 1958 a 1968 z Rožňavského Bystrého a Rakovnice. Pripomenuli sme si aj mená všetkých tých, ktorí sa slávnosti nemohli zúčastniť, či už zo zdravotných, alebo osobných dôvodov, ale v tichej chvíľke sme si spomenuli aj na tých, ktorí nás už predišli do večnosti.

V úvode prítomných pozdravila sestra zborová dozorkyňa Marta Lajčáková,  ktorá  svoj príhovor, v ktorom citovala aj slová známej spisovateľky Alice Pipperovej, smerovala k  posilneniu viery konfirmandov. Sme radi, že sme mohli na pôde nášho cirkevného zboru privítať aj brata seniora GES Mgr. Radovana Gdovina, ktorý v rámci služieb Božích poslúžil zvesťou slova Božieho, spievanou liturgiou a prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej. Administrátorka CZ ThDr. Zuzana Poláková odovzdala jubilantom pri oltári konfirmačné rozpomienky, ktoré im budú pripomínať tento slávnostný deň, a prítomných následne povzbudila aj krátkym príhovorom ku Večeri Pánovej. Báseň s názvom Pamätáš?…, ktorú sestra farárka napísala pri tejto príležitosti, predniesla presbyterka Helena Šoltésová. Za konfirmandov vystúpila s vrúcnym poďakovaním sestra Mária Sabová, ktorá Pánu Bohu ďakovala v mene všetkých konfirmandov, za všetko požehnanie, lásku a pokoj, ktoré prebývajú v ich srdciach, za milujúce rodiny, ale i za tento svet a prírodu okolo nás. Modlitbu konfirmandov prečítala sestra MUDr. Marta Hlaváčová a povzbudivé slová zazneli i zo slov modlitby, ktorú za cirkevný zbor predniesla sestra Ružena Hudecová.

Po skončení služieb Božích bol pre konfirmandov, ich rodinných príslušníkov a presbyterky CZ pripravený spoločný obed v sále Kultúrneho domu v Rakovnici. Predsedníctvo CZ týmto ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave stretnutia podieľali. Nech im ich nezištnú ochotu Pán Boh vynahradí svojím požehnaním.

                                                                                     Zuzana Poláková, administrátorka CZ Rožňavské Bystré

 

Pamätáš…?

Pamätáš ešte deň, keď si vieru svoju vyznával?

Tu pred oltárom zo srdca ku Bohu sa priznával.

Ak tej viery pridŕžal´s sa, z ktorej život pramení,

ona síl Ti dodávala i vo chvíľach trápení.

 

Pamätáš, keď si si obliekol ten šat slávnostný?

A chrámovou uličkou prechádzal´s radostný.

Ruky zložil´s dovedna, vzpínajúc ku nebu,

v pokore vzdávajúc Bohu úctu velebnú.

 

Pamätáš na časy, keď z dieťaťa dospelým si sa stal?

Keď pred rokmi sľub vernosti si tu našej cirkvi dal?

Či nechal si ovocie krstu v sebe rásť,

a vo viere videl tak pravdy Božej jas?

 

Pamätáš, hoc roky plynuli, Ty cítil´s Jeho prítomnosť.

Keď úzkosť telo zovrela, pri Večeri bol si Jeho hosť.

Váž si preto vieru, ten Pánov veľký dar,

a nedaj vyjsť dedičstvu na posmech a zmar.

 

ThDr. Zuzana Poláková

 

3.11.2017 – Exkurzia katechuménov v ev. kostole v Štítniku

11.6.2017 – Jubilejná konfirmácia – ročníky 1957 a 1967

V Evanjelickej cirkvi znamená konfirmácia slávnostné prijatie mladých pokrstených ľudí medzi dospelých členov cirkvi. V nedeľu 11. júna 2017 sa v ev. kostole v Rakovnici stretli konfirmandi ročníkov 1957 a 1967 z Rožňavského Bystrého a Rakovnice, aby si pripomenuli 50 a 60 rokov od svojej konfirmácie.

Od roku 2014 sa na podnet zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej, každoročne v našom cirkevnom zbore takto stretávame s jubilujúcimi konfirmandmi, aby sme si spoločne s nimi pripomenuli výročie zlatej a diamantovej konfirmácie. Už tradične sa tieto stretnutia nesú v slávnostnom duchu a to nielen pre samotných jubilantov, ale aj pre prítomných príbuzných a ostatných členov zboru.

V nedeľu, v rámci služieb Božích v Rakovnici, zazneli mená 16-tich prítomných jubilantov, ale aj tých, ktorí sa slávnosti nedožili, či sa jej nemohli zúčastniť z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov. Niektorí sa do domáceho cirkevného zboru vrátili po rokoch, keďže ich životné cesty zaviedli do rôznych kútov našej krajiny. Spoločenstvo pri stole Pánovom tak bolo veľmi požehnanou chvíľou pre všetkých zúčastnených. Vážnosť atmosféry slávnosti podčiarkla aj prítomnosť predsedníctva Gemerského seniorátu. Brat farár a administrátor seniora Jerguš Olejár poslúžil kázňou slova Božieho i spevom v rámci liturgie. Sestra zborová kaplánka Zuzana Poláková odovzdala jubilantom pri oltári konfirmačné rozpomienky a po recitácii básne L. Fričovského, povzbudila prítomných aj krátkym príhovorom k Večeri Pánovej. Za konfirmandov vystúpili s poďakovaním a modlitbou sestry Božena Čapová a Alica Simonová. Pekné slová na adresu konfirmandov, ktoré sa prítomným jubilantom vryli hlboko do sŕdc, zazneli aj z úst zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej a seniorálneho dozorcu Jána Štefana.

Záver slávnostného programu sa už niesol v družnej atmosfére slávnostného obedu v sále kultúrneho domu. Aj napriek tomu, že príprava takéhoto stretnutia stojí každý rok nemalé úsilie, i tento rok sme mohli napokon s vďakou vyznať, že Pán Boh prípravu i celé stretnutie mimoriadne požehnal.

ThDr. Zuzana Poláková
zborová kaplánka ECAV Rožňavské Bystré

5.6.2016 – Zlatá a diamantová konfirmácia
28.5. – 29.5. 2016 – Skúška konfirmandov a slávnosť konfirmácie