OZNAMY

„Jedni druhých bremená znášajte

                                                                                 a tak naplníte zákon Kristov.“ G 6,2

Prosba o dobrovoľnú finančnú pomoc na opravu evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom

Obraciame sa na Vás, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, s prosbou o finančnú pomoc na opravu nášho evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom, ktorý postavili naši predkovia v roku 1844 a kde krátky čas pôsobil aj evanjelický kňaz, národovec a spisovateľ Pavol Emanuel Dobšinský. Kostol je v súčasnosti v zlom stave a vyžaduje si neodkladnú rekonštrukciu. Aj keď pre jeho zachovanie robíme v cirkevnom zbore čo sa dá, z prostriedkov, ktorými cirkevný zbor v súčasnosti disponuje, nedokážeme pokryť nevyhnutné náklady spojené s jeho opravou.

Plánované rekonštrukčné práce si vyžadujú nemalé finančné náklady, ťarchu ktorých, nie je cirkevný zbor v súčasnosti schopný bez pomoci a spolupatričnosti iných, sám finančne znášať.

Keď sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc a podporu, robíme tak pre našu drahú cirkev a pre ľudí, ktorí sa v našom kostole pravidelne stretávajú pri rozličných príležitostiach. Preto budeme vďační za každú finančnú pomoc na vyššie spomenuté ciele. V dôvere, že štedrého darcu miluje Hospodin, Vás zahŕňame do svojich modlitieb.

Vopred Vám srdečne ďakujeme!

Presbyteri a presbyterky CZ Rožňavské Bystré   


Dobrovoľný finančný príspevok je možné poukázať na číslo účtu:

SK 81 0900 0000 0000 9961 9582


 

OZNAMY CZ ECAV na Slovensku ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ - RAKOVNICA

Za prinesené milodary a ofery srdečne ďakujeme! Nech Pán Boh ochotným darcom vynahradí ich dary svojím požehnaním.

1.)3.Nedeľa po Zjavení; 27.1.2019
13:00 služby Božie: Rožňavské Bystré
14:30 služby Božie: Rakovnica
2.)Zborové predsedníctvo zvoláva výročné zborové presbyterstvo na 24.1.2019 (streda) o 18:00 hod. do zb. miestnosti.
3.)15:00 pondelok: vyučovanie v MŠ Rožňavské Bystré
17:00 štvrtok: vyučovanie konfirmácie v zb. miestnosti
4.)Milodar: Pri krste Alexandry Dobošovej darujú rodičia s prosbou o Božiu pomoc pri výchove na kostol v Rakovnici 30€.
5.)Milodar: Pri spomienke na 25. výročie smrti otca Ondreja Molnára, s prosbou o Božie potešenie, darujú dcéra a syn s rodinami na kostol v Rožňavskom Bystrom 100€.