OZNAMY

„Jedni druhých bremená znášajte

                                                                                 a tak naplníte zákon Kristov.“ G 6,2

Prosba o dobrovoľnú finančnú pomoc na opravu evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom

Obraciame sa na Vás, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, s prosbou o finančnú pomoc na opravu nášho evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom, ktorý postavili naši predkovia v roku 1844 a kde krátky čas pôsobil aj evanjelický kňaz, národovec a spisovateľ Pavol Emanuel Dobšinský. Kostol je v súčasnosti v zlom stave a vyžaduje si neodkladnú rekonštrukciu. Aj keď pre jeho zachovanie robíme v cirkevnom zbore čo sa dá, z prostriedkov, ktorými cirkevný zbor v súčasnosti disponuje, nedokážeme pokryť nevyhnutné náklady spojené s jeho opravou.

Plánované rekonštrukčné práce si vyžadujú nemalé finančné náklady, ťarchu ktorých, nie je cirkevný zbor v súčasnosti schopný bez pomoci a spolupatričnosti iných, sám finančne znášať.

Keď sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc a podporu, robíme tak pre našu drahú cirkev a pre ľudí, ktorí sa v našom kostole pravidelne stretávajú pri rozličných príležitostiach. Preto budeme vďační za každú finančnú pomoc na vyššie spomenuté ciele. V dôvere, že štedrého darcu miluje Hospodin, Vás zahŕňame do svojich modlitieb.

Vopred Vám srdečne ďakujeme!

Presbyteri a presbyterky CZ Rožňavské Bystré   


Dobrovoľný finančný príspevok je možné poukázať na číslo účtu:

SK 81 0900 0000 0000 9961 9582


 

OZNAMY CZ ECAV na Slovensku ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ - RAKOVNICA

Za prinesené milodary a ofery srdečne ďakujeme! Nech Pán Boh ochotným darcom vynahradí ich dary svojím požehnaním.

1.)10. nedeľa po ST, Kajúca nedeľa - 5.8.2018
13:00 služby Božie so spoveďou a VP: Rožňavské Bystré
14:30 služby Božie so spoveďou a VP: Rakovnica
2.)Oznamujem, že v termíne od 5. – 17.8. budem na dovolenke. V čase mojej neprítomnosti ma bude v zbore zastupovať sestra zborová kaplánka Mgr. Emília Velebírová.
3.)Prihlášky na vyučovanie do 1. ročníka prípravy na konfirmáciu 2018/2019 sú k dispozícii na farskom úrade alebo na našej webovej stránke. Vyplnené prihlášky doručte na farský úrad do 9.9.2018.
4.)Dňa 16.9. sa bude konať Dištriktuálny deň VD v Poprade. Prosím všetkých, ktorí by sa chceli tohto podujatia zúčastniť, aby sa zapísali na prezenčnú listinu pri východe z chrámu. Je potrebné svoju účasť nahlásiť do konca júla, aby sme vedeli zabezpečiť autobus.
5.)Pri pohrebe Jána Tomka z vďaky za Božie potešenie v týchto dňoch darujú manželka a dcéry Janka a Mirka na kostol v Rožňavskom Bystrom 200€.