Zborové podujatia

19.5.2018 – Zborový výlet

Gemer na návšteve Tatranského seniorátu

Slnečnú sobotu 19. 5. 2018, využili veriaci Gemerského seniorátu na návštevu starobylého mesta Kežmarok, klenotnice kultúrnych pamiatok, ako i malebnej podtatranskej obce Batizovce. Skupina 67 veriacich pod vedením sestry zborovej farárky ThDr. Zuzany Polákovej a seniorálnej kaplánky Mgr. Lucie Fagovej pozostávala z členov cirkevných zborov: Gemerská Poloma, Rožňavské Bystré, filiálky Rakovnica, združeného cirkevného zboru Nižná Slaná – Kobeliarovo a filiálky Henckovce.

V historickom Kežmarku sme sa najskôr rozhodli pre prehliadku evanjelického lýcea, kde na nás skutočne zapôsobil fundovaný výklad pani sprievodkyne. Následne sme navštívili drevený artikulárny kostol, národnú kultúrnu pamiatku zapísanú do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a architektonicky výnimočný Nový nemecký kostol, projekt hlavného krajinského architekta Teofila Hansena.

Naše ďalšie kroky smerovali do obce Batizovce. Po výdatnom obede v spoločnosti manželov Maťových, ktorí dlhé roky pôsobili v cirkevných zboroch Gemerská Poloma a Nižná Slaná – Kobeliarovo, sme navštívili aj tunajší ev. kostol. Tu nás s jeho históriou oboznámil brat farár Mgr. Miroslav Maťo, ktorý nám v krátkosti priblížil aj aktivity cirkevného zboru.  Domov sme odchádzali plní dojmov z krásne prežitého dňa, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

                                                                 ThDr. Zuzana Poláková, zborová farárka v CZ Gemerská Poloma

29.4.2018 – Prehliadka spevokolov GES v Štítniku
15.3.2018 – 190. výročie narodenia P.E.Dobšinského
15.3.2018 – Pro Christ Dobšiná s účasťou našich cirkevníkov
24.12.2017 – Vystúpenie na Štedrý večer
Časť programu si môžete pozrieť v priložených videách nižšie ▼

 

19.11.2017 – Stretnutie dozorcov a presbyterov GES

Dňa 19. novembra 2017 zorganizoval vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu spoločné stretnutie dozorcov a presbyterov jednotlivých cirkevných zborov v priestoroch Kultúrneho domu v Joviciach (filiálky CZ Rožňava). V úvode sa prítomným farárom, dozorcom a presbyterom krátko prihovoril predseda VMV brat farár Viliam Solárik a po speve piesne ES 405, prítomných privítal a modlitbou stretnutie oficiálne otvoril aj administrátor seniora Radovan Gdovin.

Hosťom podujatia bol ev. farár Dušan German, ktorý istý čas pôsobil aj v Gemerskom senioráte, konkrétne v CZ Ratkovské Bystré, a ktorý svojou prednáškou na tému: Výber presbyterov a ich úlohy, povzbudil neordinovaných služobníkov k úprimnej a obetavej službe v našich zboroch i v senioráte. Zároveň jeho slová viedli k zamysleniu sa a položeniu si otázky: kde má moja viera, ako dozorcu, presbytera cirkevného zboru, možnosť ďalej rásť – v poznaní Biblie, v misijnej práci, v praktickej službe? Prednášajúci taktiež zdôraznil, že i napriek ťažkostiam a problémom, ktoré službu dozorcu a presbyterov neraz sprevádzajú, netreba zabúdať všetko, čo v cirkevnom zbore i v senioráte žijeme, predkladať v modlitbách Bohu.

Výber témy bol aktuálny, vzhľadom na blížiace sa voľby presbyterov, a tomu nasvedčoval i veľmi pekný počet účastníkov podujatia. Oficiálnu časť programu ukončil záverečnou modlitbou a udelením požehnania administrátor seniora. Prítomní následne ešte mali možnosť zotrvať vo vzájomných rozhovoroch, podeliť sa o svoje skúsenosti zo služby, vymeniť si dôležité rady, ale najmä vzájomne sa povzbudiť do ďalšej práce na vinici Pánovej.

ThDr. Zuzana Poláková, námestná farárka CZ Rožňavské Bystré

29.10.2017 – Reformačné podujatie „Solus Deus“ (Jedine BOH)

„Boh, náš Otec, urobil všetko závislé od našej viery. Ten, kto má vieru, má všetko; kto nemá vieru nemá nič.“ M. Luther

V nedeľu 29.10.2017 sme si v cirkevnom zbore Rožňavské Bystré pripomenuli blížiace sa 500. výročie reformácie kultúrnym podujatím „Solus Deus“ (Jedine Boh). Sála kultúrneho domu sa podvečer i napriek nepriazni počasia zaplnila do posledného miesta nielen domácimi viery, ale i hosťami z okolitých miest a cirkevných zborov a svojou účasťou nás poctilo aj vedenie Gemerského seniorátu, ako i zástupcovia odboru Matice slovenskej z Rožňavy.

Podujatie otvorila sestra farárka Zuzana Poláková, pričom zdôraznila myšlienku, že celá reformácia nás navracia k najvyššej autorite nášho života, ktorou je Boh. Preto tou najkrajšou a zároveň aj najsprávnejšou pripomienkou reformácie je postaviť Boha vo svojom srdci opäť na prvé miesto. Miroslava Macková, v duchu týchto slov predniesla báseň ku pamiatke reformácie a sestry Katarína Strojná a Zuzana Birková potešili srdcia prítomných svojím spevom.

V rámci podujatia bola otvorená aj výstava kníh, prevažne z obdobia 19. a 20. storočia, ktoré boli v minulosti súčasťou evanjelických domácností, kníh s ktorými rodiny doslova žili každý jeden deň. Návštevníci tak mali možnosť vidieť, napríklad, niektoré vydania: Písma svätého, Cithary Sanctorum, Svätých Pašií, Funebrálu, a iných hodnotných modlitebných kníh.

Ďalším bodom programu bola krátka prednáška z dejín reformácie so zreteľom na roky 1517-1521, ktorú si pre prítomných pripravila domáca sestra farárka.

Vrcholom podujatia „Solus Deus“ bolo uvedenie divadelného predstavenia „Luther“, ktoré sestra farárka a zborová dozorkyňa Marta Lajčáková pripravili v spolupráci s mládežou a šikovnými občanmi obce – amatérskymi hercami. Dej príbehu sa paradoxne začína až v období 20. storočia, kedy sa diváci ocitajú na fare evanjelického kňaza, básnika a publicistu Martina Rázusa. Práve úryvky z jeho básne Vidiny zaznievali počas celého predstavenia. Rázus sa vo sne dostáva do kostola vo Wittenbergu, kde sú uložené pozostatky doktora Martina Luthera, a práve na tomto mieste si sprítomňuje dôležité deje a udalosti Lutherovho života. Celé predstavenie dopĺňali hudobné vstupy členiek cirkevného zboru a talentovaných sólistov: Evy Dovcovej, Dominiky Ďurskej a Stanislava Ďurského.

Aj napriek tomu, že príprava takéhoto podujatia stála nemalé úsilie, mohli sme napokon s vďakou vyznať, že Pán Boh prípravu i celé toto reformačné stretnutie mimoriadne požehnal.

               ThDr. Zuzana Poláková, námestná farárka CZ Rožňavské Bystré

9.7.2017 – Dištriktuálny deň VD Prešov
18.5.2017 – Premietanie záznamu – PRE TEBA 2017

Štvrtkový podvečer – 8. júna 2017- sa niesol v Rakovnici v kresťanskej atmosfére. V sále kultúrneho domu zorganizoval Cirkevný zbor ev. a. v. cirkvi Rožňavské Bystré premietanie skráteného záznamu z evanjelizačnej akcie PRE TEBA 2017, ktorá sa konala v Liptovskom Hrádku, v dňoch 26. – 30. apríla.

Cieľom projektu bolo umožniť čo najviac ľuďom počuť a porozumieť významu evanjelia a základom kresťanstva. Podujatie bolo v prvom rade určené tým, ktorí hľadajú odpovede na svoje otázky a majú pochybnosti o kresťanstve. Ľuďom stojacim mimo cirkvi, ochotným premýšľať o existenčných otázkach, o výzvach súčasnej doby a túžiacim po zlepšení kvality života.

Zúčastnení si tak mali možnosť vypočuť video svedectvo Jána Volka, talentovaného športovca, ktorý na tohtoročných majstrovstvách Európy v atletike získal krásne 2. miesto v šprinte na 60 metrov, a ktorý beží, podľa jeho vlastných slov, na Božiu slávu. Večer pokračoval emotívnym životným príbehom Jána Kutlíka z CZ Veličná, v ktorého duchovnom živote nastala radikálna zmena a napokon hlavnou témou večera poslúžila sestra farárka a seniorka Liptovsko – Oravského seniorátu Mgr. Katarína Hudáková, ktorá sa venovala otázkam vzťahu.

Celý program obohatili živými speváckymi vystúpeniami, mužská vokálna skupina 4G z Rožňavy a spevokol z Rakovnice. Za prípravu malého pohostenia patrí poďakovanie členkám CZ z Rakovnice. Vedenie cirkevného zboru verí, že podobné požehnané stretnutia budeme môcť v Rakovnici zažiť aj v budúcnosti.

                                                                     ThDr. Zuzana Poláková
zborová kaplánka ECAV Rožňavské Bystré

28.3.2017 – Brigáda na farskej záhrade
24.12.2016 – Vystúpenie detí a mládeže na Štedrý večer
Časť programu si môžete pozrieť v priložených videách nižšie 😉

 

29.11.2016 – Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Obecným úradom a Ev. a. v. cirkevným zborom v Rožňavskom Bystrom  pripravili spomienkové stretnutie na Dobšinského fare

Prvý adventný týždeň v Rožňavskom Bystrom začali matičiari na evanjelickej fare. V utorok sa tu konalo spomienkové stretnutie na farára, rozprávkara, dejateľa P. E. Dobšinského. O pekný zážitok  sa postaral výbor MO MS v Rožňavskom Bystrom, starostka obce p. Ž. Gonosová, kaplánka ECAV v Rož. Bystrom Mgr. Z. Poláková a p. riaditeľka MŠ v Rož. Bystrom p. Mgr. I. Barbieriková so svojimi zverencami. Stretnutie otvorila predsedníčka MO MS p. M. Molnárová, ktorá všetkých srdečne privítala. Zvlášť privítala zamestnancov DMS v Rožňave p. riaditeľku Ing. Z. Halkovú a T. Tomkovú. Predsedníčka MO MS objasnila hlavný cieľ tohto stretnutia – uviesť do života spomienkový banner P. E. Dobšinského, ktorý bol vyrobený za finančnej  pomoci Matice slovenskej a umiestnený na tejto fare. O živote P. E. Dobšinského o jeho pôsobení v Rož. Bystrom prítomných oboznámila p. starostka obce Ž. Gonosová. Do života rozprávok prítomných uviedla riaditeľka MŠ p. I. Barbieriková, ktorá prečítala rozprávku Mechúrik košťúrik a jeho kamaráti, ktorú následne deti kreslili pomocou pripravených omaľovánok. Advent v súčasnosti a za čias Dobšinského  prítomným predstavila na projektovej videoprezentácii kaplánka ECAV v Rož. Bystrom p. Z. Poláková. Adventný dych tomuto stretnutiu pridala p. B. Čapová svojou detskou modlitbičkou a deti, ktoré vyrábali ozdoby na stromček, tak ako kedysi za čias Dobšinského -do staniolu zabalené oriešky, jablká, cukor, taktiež ozdoby v súčasnosti – perníky, čokoládky. Stretnutie bolo ukončené modlitbou p. kaplánky. Predsedníčka MO MS p. M. Molnárová prítomným poďakovala za účasť a vytvorenie príjemnej adventnej atmosféry a stretnutie ukončila.

                                                                                                            Mária Molnárová

2. 10. 2016 – Pamiatka posvätenia chrámu Božieho v Rakovnici, spojená s posviackou modlitebne

Nedeľa 2. októbra 2016 sa zapíše do kroniky filiálky Rakovnica, prináležiacej k cirkevnému zboru Rožňavské Bystré, veľkými písmenami. Po požehnanej dopoludňajšej slávnosti posviacky obnoveného ev. a. v. chrámu Božieho v Betliari, pri 230. výročí jeho posvätenia, prijal dôstojný brat dištriktuálny biskup S. Sabol pozvanie i do Rakovnice, na slávnostné služby Božie pri príležitosti 178. výročia posvätenia chrámu Božieho, ktoré boli v Rakovnici spojené s posviackou obnovenej modlitebne.

V úvode slávnostných služieb Božích sa zhromaždeniu prihovorila sestra zborová dozorkyňa M. Lajčáková, slovami zo 48. žalmu. V plnom chráme Božom privítala: dôstojného brata biskupa, vedenie GES, velebného br. administrátora CZ J. Gdovina, ako i velebných bratov farárov, v minulosti pôsobiacich v cirkevnom zbore, S. Galla a J. Galla. Slávnosti sa zúčastnili i predstavitelia obcí, starosta Rakovnice Ľ. Lešták a starostka obce Rožňavské Bystré Ž. Gonosová, presbyteri a presbyterky z matkocirkvi Rožňavské Bystré, ako i hostia z iných cirkevných zborov.  Prítomných privítala a krátko sa k domácim viery i hosťom prihovorila i zborová kaplánka Z. Poláková. Kázňou slova Božieho k výročiu posvätenia chrámu, z ktorej sa nám dostalo povzbudenia, potešenia i nasmerovania, poslúžil dôstojný brat biskup VD.

Z chrámu Božieho sa v slávnostnom sprievode oltárnych bratov, zhromaždený zástup presunul k priestorom obnovenej modlitebne, kde program posviacky vyvrcholil posväcujúcou rečou, ktorá zaznela z úst vznešeného brata administrátora seniora GES J. Olejára. Pekným doplnením celého programu boli piesne v podaní rodiny Birkovej z Rakovnice a mužskej vokálnej skupiny 4G z Rožňavy. Z priestorov obnovenej modlitebne máme veľkú radosť, nakoľko ponúkajú možnosti rozšírenia aktivít v našom cirkevnom zbore.

                                                                                                           Zuzana Poláková, kaplánka CZ Rožňavské Bystré

 

26. 9. – 30.9. 2016 – Práce okolo kostola

V dňoch 26.9. – 30.9.2016 prebehli práce na odvodnení kostola v Rožňavskom Bystrom, ktoré vykonala firma J-Artom zo Sabinova.

25. 9. 2016 – Stretnutie presbyterov GES v Dlhej Vsi
4. 9. 2016 – Dištriktuálny deň VD ECAV v Poprade
5. 5. 2016 – ProChrist
3. 4. 2016 – Zborový výlet do Bardejova

Na potulkách Bardejovom …

Dňa 3. 4. 2016, v 1. nedeľu po Veľkej noci, navštívili veriaci Gemerského seniorátu spolu so seniorálnou kaplánkou Mgr. Zuzanou Polákovou, „perlu Šariša“ – mesto Bardejov. Skupinka 23 veriacich pozostávala z členov:  CZ Rožňavské Bystré a fílie Rakovnica, ako aj členov CZ Rožňava na čele so seniorálnym dozorcom GES Ing. Jánom Štefanom.

Hneď po príchode do Bardejova sa nám dostalo vrelého uvítania zo strany br. farára, seniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Mgr. Jána Velebíra. Bolo pre nás obohacujúcim zážitkom byť účastnými tamojších služieb Božích a zažiť spoločenstvo veriacich v plnom kostole. Z kázne slova Božieho sa nám dostalo povzbudenia, potešenia i nasmerovania. Po skončení hlavných služieb Božích, nás vznešený brat senior bližšie oboznámil aj s históriou miestneho kostola a bohatými aktivitami cirkevného zboru. Z chrámu sme tak odchádzali posilnení vo viere a s radosťou v srdci.

Krásne počasie bolo priam ideálne aj na prehliadku historického mesta, zapísaného do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Brat senior Velebír sa zhostil úlohy sprievodcu a podal nám naozaj fundovaný výklad o histórii mesta, ako aj o osobnostiach cirkevného života, ktoré v meste zanechali nezmazateľnú stopu.

Naše ďalšie kroky smerovali do neďalekých Bardejovských Kúpeľov, kde sme navštívili skanzen ľudovej architektúry. Tu si viacerí z nás pri pohľade na drevené domčeky zaspomínali na svoje detstvo a mladosť, čo bolo pre nás vekom starších doslova balzamom na dušu.

Domov sme tak odchádzali plní dojmov z krásne prežitého dňa, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Zároveň veríme, že nám návštevu opätujú aj bratia a sestry z CZ Bardejov, ktorých nám bude veľkou cťou privítať u nás v Gemerskom senioráte.

Marta Lajčáková, dozorkyňa CZ Rožňavské Bystré